Контакт телефон +389 (0) 2 2532 000

Контакт

Корпоративен контакт

  • ул.1 бр.25 Миладиновци, Илинден, 1000 Скопје
    • +389 (0) 2 2532 000
  • +389 (0) 2 2577 788

Контакт информации
Сектор
Лице за контакт Позиција Телефонски број E-mail
Корпоративно Општествена 
Одговорност и Комуникации 
Марија Ставрева Менаџер  +389 2 2532 296 m.t.stavreva@helpe.gr
Комерција
Анета Стоименова
Заменик директор за домашен пазар
+ 389 2 2532 398 astojmenova@helpe.gr
Управување со бренд и малопродажба
Горјан Димовски Координатор + 389 2 2532 318 gdimovski@helpe.gr
Извоз Влатка Зоксимовска Менаџер + 389 2 2532 519 vzoksimovska@helpe.gr
Лабораторија
Евгенија Димоска в.д.Менаџер + 389 2 2532 626 EStojcevska@helpe.gr
Сметководство
Теодора Соломанова Илиќ Заменик директор за финансиско работење + 389 2 2532 610 tsolomanova-Ilik@helpe.gr
Набавка
Мишел Саровски Менаџер + 389 2 2532 498
msarovski@helpe.gr
Човечки ресурси
Катерина Солевска Менаџер + 389 2 2532 553 okta_career@helpe.gr
Информациска технологија
Стефан Ицковски в.д.Менаџер + 389 2 2532 198 sickovski@helpe.gr
Административни услуги
Љупчо Лумаковски Менаџер + 389 2 2532527 llumakovski@helpe.gr
Здравје, безбедност и животна средина Oбезбедување
  Дежурен оператор + 389 2 2532 555 ovideonadzor@helpe.gr
Мерење и контрола
Надија Хокоцијан Менаџер + 389 2 2532 235 anadja@helpe.gr
Услуга на клиенти
Ирена Циунова Менаџер + 389 2 2532 487 iciunova@helpe.gr
Превоз, царина и шпедиција Глигор Серафимов
Координатор + 389 2 2532 524 GSerafimov@helpe.gr
Движење на нафта и деривати Живко Котевски
Менаџер + 389 2 2532 245 zkotevski@helpe.gr
Логистика и услуга на клиенти Маја Бојаџиевска Асистент + 389 2 2532 289 mbojadzievska@helpe.gr
Односи со инвеститори Александар Капетановски Менаџер + 389 2 2532 540 AKapetanovski@helpe.gr
Банкарство Александра Стевковска     Менаџер  + 389 2 2532204 astevkovska@helpe.gr