Контакт телефон +389 (0) 2 2532 000

Корпоративно управување

ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво – Скопје има издадено вкупно 846.360 акции, сите обични, кои ги даваат следните права на акционерите:

1. Право на глас во Собранието на акционери на друштвото, при што секоја акција дава право на еден глас
2. Право на исплата на дел од добивката (дивиденда)
3. Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на друштвото
4. Право на информирање и
5. Други права предвидени со закон и интерните акти на друштвото