Контакт телефон +389 (0) 2 2532 000

Контакт

Корпоративен контакт

  • ул.1 бр.25 Миладиновци, Илинден, 1000 Скопје
    • +389 (0) 2 2532 000
  • +389 (0) 2 2577 788

Контакт информации
Сектор
Лице за контакт Позиција Телефонски број E-mail
Корпоративнa Општествена 
Одговорност 
Марија Ставрева Менаџер  +389 2 2532 296 mstavreva@helpe.gr
Комерција
Анета Стоименова
Заменик директор за домашен пазар
+ 389 2 2532 398 astojmenova@helpe.gr
Управување со бренд и малопродажба
Горјан Димовски Координатор + 389 2 2532 318 gdimovski@helpe.gr
Извоз Горан Божиќ Менаџер + 389 2 2532 337g.bozic@helpe.gr
Инспекциска Контрола Евгенија Димоска Менаџер + 389 2 2532 626 EStojcevska@helpe.gr
Сметководство
Теодора Соломанова Илиќ Заменик директор за финансиско работење + 389 2 2532 610 tsolomanova-Ilik@helpe.gr
Човечки ресурси и Администрација
Катерина Солевска Заменик Директор за Човечки ресурси и Администрација + 389 2 2532 553 okta_career@helpe.gr
Информациска технологија
Стефан Ицковски Менаџер + 389 2 2532 198 sickovski@helpe.gr
Административни услуги
Сандра Николовска  Менаџер + 389 2 2532 564snikolovska@helpe.gr
Здравје, безбедност и животна срединаМилијана ГеоргиевскаКоординатор+ 389 2 2532 425 mili@helpe.gr
Oбезбедување
  Дежурен оператор + 389 2 2532 555 ovideonadzor@helpe.gr
Мерење и контрола
Зафир Спировски Менаџер + 389 2 2532 211zspirovski@helpe.gr
Услуга на клиенти
Ирена Циунова Менаџер + 389 2 2532 487 iciunova@helpe.gr
Превоз, царина и шпедиција Глигор Серафимов
Координатор + 389 2 2532 524 GSerafimov@helpe.gr
Движење на нафта и деривати Живко Котевски
Менаџер + 389 2 2532 245 zkotevski@helpe.gr
Енергеско планирање и развој Маја Бојаџиевска Референт + 389 2 2532 289 mbojadzievska@helpe.gr
Односи со инвеститори Огнена Ничота Стаменкова Менаџер + 389 2 2532 118 OStamenkova@helpe.gr 
Банкарство Александра Стевковска     Менаџер  + 389 2 2532 204 astevkovska@helpe.gr
Набавка  Мартин
Милошески
Раководител+ 389 2 2532 603 Mmilosheski@helpe.gr
Офицер за заштита на лични податоциСофија Мишева Јанковиќ Офицер+ 389 2 2532 150 smishevajankovikj@helpe.gr
Маркетинг и Односи со јавностЈулија ЦветковскаКоординатор + 389 2 2532 565
jcvetkovska@helpe.gr

+ 389 2 2532 565
+ 389 2 2532 150
+ 389 2 2532 150