Контакт телефон +389 (0) 2 2532 000

ИЗЈАВА ЗА ПРИВАТНОСТ

ИЗЈАВА ЗА ПРИВАТНОСТ

ОКТА АД Скопје (во натамошниот текст „Друштвото“) се силно посветени на прашањата за приватноста, а оваа изјава за приватност го детализира нашиот пристап кон таквите прашања.
Доколку имате какви било прашања во врска со ова известување и начинот на кој се обработуваат вашите лични податоци, ве молиме контактирајте не на следниот e-mail: sickovski@helpe.gr
 
Контролор на податоци
 
ОКТА АД Скопје
Адреса: ул. 1 бр. 25 Миладиновци
Телефон: +3892532000
Mail: okta.info@helpe.gr
 
Детали за контакт на ДПО
 
email: sickovski@helpe.gr
Телефон: +3892532198
Адреса: ул. 1 бр. 25 Миладиновци
 
Собирање податоци и обработка на податоци
 
Следната табела ги прикажува целите на обработката на личните податоци собрани преку нашата веб-страница, категориите на обработени лични податоци, како и правната основа на обработката:
 

Цел на обработувањето

Категории на обработени лични податоци

Правна основа за обработка

Управување со барањата за комуникација со Компанијата

Лични идентификатори, информации за контакт, детали за CV, информации за апликација на студентот, информации за апликации за студиска посета, други информации за барање

Согласност на субјектот на податоците

Оптимизација за користење на веб-страница

Информации за поврзување/логирање, активност на корисникот онлајн

Легитимни интереси што ги следи Контролорот на податоци или трето лице 
Личните податоци обезбедени од посетителите на нашата интернет страна се користат исклучиво за целта за која се доставени според соодветното место за собирање.
 
Целта на легитимните интереси на Компанијата е да се оцени задржувањето на страната, да се измерат кликовите на секоја страница и да се добијат предлози/набљудувања од корисниците за подобрување на нашите онлајн услуги.
 
Откривање на трети лица
 
Компанијата може да ги открие горенаведените лични податоци на давателите на услуги за ИТ поддршка и компаниите за веб-поддршка, компаниите за веб-хостинг и компаниите што обезбедуваат советодавни услуги за процесот на регрутирање на кандидатите.
 
Безбедност
 
Компанијата ги собира, одржува и обработува вашите лични податоци на начин кој обезбедува нивна заштита. Поточно, вашите лични податоци се обработуваат исклучиво од специјално овластен персонал или од добавувачи на компанијата кои се обврзани кон Компанијата со истите обврски во однос на заштитата на вашите лични податоци, додека сите соодветни организациски и технички мерки се на сила за безбедност на податоците и заштита од случајно или незаконско уништување, случајна загуба, промена, неовластено откривање или пристап и која било друга форма на недозволена обработка.
 
Задржување на податоци
 
Личните податоци што ги доставувате на нашата интернет страна се чуваат само онолку колку што се потребни за целите за кои се собрани или како што се бара со закон.
 
Права на субјектот на податоците
 
Овој дел ги прикажува вашите права во однос на вашите лични податоци. Овие права подлежат на одредени исклучоци, резерви или ограничувања.
 
Ве молиме поднесете ги вашите барања одговорно. Ќе одговориме што е можно поскоро и во секој случај во рок од еден месец од приемот на барањето. Доколку испитувањето на вашето барање бара повеќе време, ќе бидете информирани во врска со тоа. За да ги остварите вашите права, ве молиме контактирајте не на e-mail: sickovski@helpe.gr
 
Компанијата ќе се погрижи непречено да ги користите следниве права:
 
1. Право на информација/ажурирање
Имате право да барате и добивате јасни, транспарентни и лесно разбирливи информации за тоа како ги обработуваме вашите лични податоци.
 
2. Право на пристап
Имате право на бесплатен пристап до вашите лични податоци, освен во следниве случаи, кога може да има разумна наплата за покривање на административните трошоци на Компанијата:
• Очигледно неосновани или прекумерни особено поради нивниот повторувачки карактер
• Дополнителни копии од истите информации
 
3. Право на исправка
Имате право да побарате корекција на вашите лични податоци доколку се неточни или нецелосни.
 
4. Право на бришење
Имате право да побарате бришење или отстранување на вашите лични податоци кога тоа веќе не е неопходно за целите што се собираат или кога нема легитимна причина да продолжите да ги обработувате. Правото на бришење е нецелосно, доколку постои конкретна законска обврска или друга законска причина за чување на вашите лични податоци од страна на Компанијата.
 
5. Право на ограничување на обработката
Во некои случаи, имате право да ја ограничите или прекинете понатамошната обработка на вашите лични податоци. Во случаи кога обработката е ограничена, вашите лични податоци остануваат зачувани, без да подлежат на понатамошна обработка.
 
6. Право на преносливост на податоци
Имате право да ги побарате вашите лични информации што ни ги дадовте, во структуриран и најчесто користен формат што може да се чита од машини и да ги проследите тие податоци до друг контролор на податоци.
 
7. Право на приговор
Имате право во секое време и од причини поврзани со вашата конкретна ситуација да се спротивставите на обработката на вашите лични податоци, освен ако Компанијата не покаже императивни и легитимни причини за таквата обработка.
 
8. Права на автоматско индивидуално одлучување и профилирање
Компанијата и Групацијата не прават автоматско индивидуално одлучување, вклучително и профилирање.
 
Повлекување на согласност
 
Ве информираме дека субјектот на податоците ќе има право да ја повлече својата согласност во секое време. Повлекувањето на согласноста нема да влијае на законитоста на обработката врз основа на согласност пред нејзиното повлекување. Субјектот на податоците може да ја повлече својата согласност преку e-mail ickovskis@helpe.gr 

Право на жалба
 
За сите дополнителни информации во врска со вашите права или во случај да се жалите, може да се обратите до ОКТА АД Скопје, телефон: +3892532198
 
Измени на оваа Изјава за приватност
 
Нашата цел е да ја разгледаме и ажурираме оваа Изјава за приватност, за да ја усогласиме со релевантните законски и регулаторни барања и истовремено да обезбедиме оптимална заштита на личните податоци. Секое дополнително ажурирање ќе биде споделено преку оваа страница.
 
Дефиниции
 
Лични податоци: секоја информација која се однесува на идентификувано или физичко лице кое може да се идентификува, директно или индиректно, особено со повикување на идентификатор како што се име, телефонски број, e-mail, матичен број, регистарски број за ДДВ.
 
Посебни категории на лични податоци (чувствителни лични податоци): лични податоци кои откриваат расно или етничко потекло, политички мислења, религиозни или филозофски убедувања или членство во синдикат и обработка на генетски податоци, биометриски податоци со цел единствено да се идентификува физичко лице, податоци за здравје или податоци за сексуалниот живот или сексуалната ориентација на физичко лице се забрануваат.
 
Предмет на податоци: идентификувано или физичко лице кое може да се идентификува на кое се однесуваат Личните податоци или/и Чувствителните лични податоци.
Обработка: која било операција или збир на операции што се извршуваат на лични податоци или на збирки лични податоци, без разлика дали се или не со автоматизирани средства, како што се собирање, снимање, организација, структурирање, складирање, прилагодување или измена, пронаоѓање, консултација, употреба, откривање со пренос, ширење или на друг начин ставање на располагање, усогласување или комбинација, ограничување, бришење или уништување.
 
Контролор на податоци: за целите на оваа Изјава за приватност, контролори на податоци се групата компании кои одделно или заеднички ги дефинираат целите и начините за обработка на личните податоци.
 
Обработувач: значи лице или правно лице, јавен орган, агенција или друго тело кое обработува лични податоци во име на контролорот.
 
Согласност: секое слободно дадено, специфично, информирано и недвосмислено укажување на волјата на субјектот на податоците, со кое тој или таа, со изјава или со јасна афирмативна акција, означува согласност за обработката на личните податоци што се однесуваат на него или неа;
 
Прекршување на лични податоци: повреда на безбедноста што доведува до случајно или незаконско уништување, губење, менување, неовластено откривање или пристап до личните податоци пренесени, складирани или обработени на друг начин.